1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD-SOYAD:

ADRES:

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Ünvan: Global Labs Teknoloji Bilişim Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini (favorimo.com),

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 1. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Global Labs Teknoloji Bilişim Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta:

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

Faks:

Eposta / kullanıcı adı:

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta / kullanıcı adı:

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 2. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam (KDV Dahil)

Kargo Tutarı:

Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli:

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta / kullanıcı adı:

Fatura teslim:

Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar sebebiyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

9.9. ALICI ve SATICI arasında işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak başlatılan her türlü yazışma, 6502 sayılı Kanun uyarınca yapılacak bildirimler hariç olmak üzere, yazılı yapılacak ve e-posta yolu ile iletilecektir. ALICI’nın verdiği e-posta adresi, SATICI tarafından ALICI’ya yapılacak her türlü bildirim için kullanılacaktır. ALICI, verdiği e-posta adresinde değişiklik olması halinde derhal SATICI’yı yazılı olarak bilgilendireceğini ve yeni e-posta adresini bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. FATURAYA İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

ALICI, fatura bedelinin haksız yere tahsil edildiği veya faturaya ilişkin herhangi bir yanlışlık olduğu kanaatinde ise, durumu SATICI’ya derhal bildirmekle yükümlüdür. SATICI, ALICI’nın bildirimini müteakip konuyu derhal inceleyip gerekli düzeltmeleri yapacak ve ALICI’yı bilgilendirecektir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri yetkilidir.

 1. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdü durumunda, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 1. CAYMA HAKKI

ALICI, işbu Sözleşme’yi, ALICI tarafından teslim alınmasından itibaren 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanarak feshedebilir. Cayma hakkının kullanılması için, 14 günlük süre içinde SATICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunulması şarttır.

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, ürünün iade koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 • Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır.
 • Ürün ile birlikte, fatura aslının, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve diğer tüm materyaller ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Cayma hakkının kullanılması ile birlikte ürünün SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir.
 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

ALICI, cayma hakkını aşağıdaki durumlarda kullanamaz:

 • ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünlerde.
 • Ambalajı açılmış, kullanılmış ve/veya bozulmuş ürünlerde.
 1. YÜRÜRLÜK

15 maddeden ibaret bu Sözleşme, ALICI ve SATICI tarafından elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

ALICI, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartları ve açıklamaları okuduğunu ve kabul ettiğini, onayladığını beyan eder.

SATICI: Global Labs Teknoloji Bilişim Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI: Ad-Soyad:

TARİH: